Upadłość konsumencka 2022

 

W ostatnich latach upadłość konsumencka coraz bardziej zyskuje na popularności. Nic dziwnego, skoro od marca 2020 r. ustawodawca znacznie ułatwił jej ogłoszenie. Wspomniana zmiana dotyczyła kwestii związanych z przyczynami niewypłacalności, w tym winą samego dłużnika. W poprzednim stanie prawnym dłużnik musiał wykazać, że nie ponosi winy za zaistniała sytuację, co często było utrudnione. Obecnie Sądy nie badają już tych okoliczności. Konsument więc może ogłosić upadłość niezależnie od tego, czy popadł w zadłużenie ze swojej winy, czy wystąpiły w jego przypadku niezależnego od niego czynniki zewnętrzne.

 

Czym jest upadłość konsumencka?

 

Według ogólnej definicji upadłość konsumencka to postępowaniem prowadzone przed sądem, którego celem jest częściowe lub pełne oddłużenie. Przy czym oddłużenie to odbywa się przy jednoczesnym zaspokojeniu wierzycieli. Oznacza to, że nasze długi nie są po prostu nam darowane. Decydując się na upadłość konsumencką musimy się liczyć z tym, że w miarę naszych możliwości będziemy zobowiązani do spłaty naszych zobowiązań. Spłata jednak będzie się odbywać na określonych zasadach.

 

 Dla kogo jest upadłość konsumencka?

 

Możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest uzależniona od spełnienia pewnych warunków. Po pierwsze musimy wiedzieć kto w ogóle może zainicjować takie postępowanie. Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziemy w ustawie z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe.

 

Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest:

–  osoba fizyczna, która nie prowadzi żadnej pozarolniczej działalności gospodarczej;

– osoba fizyczna będąca byłym przedsiębiorcą;

– wspólnik spółki osobowej, który nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, tj. komandytariusz w spółce komandytowej oraz akcjonariusz w spółce komandytowo-akcyjnej.

 

Dodatkowo wniosek taki może złożyć między innymi osoba fizyczna, która jest byłym wspólnikiem osobowych spółek handlowych, jak również likwidatorem spółek prawa handlowego.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może także złożyć nasz wierzyciel.

 

Jedną z najważniejszych przesłanek do ogłoszenia upadłości jest stan niewypłacalności. Zgodnie z art. 11 ust. 1a w/w ustawy niewypłacalność powstaje z momentem, gdy opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. W przypadku, gdy w związku z trudną sytuacją finansową nie zapłacimy jednej czy dwóch rat kredytowych to nie stanowi to podstawy do ogłoszenia upadłości.

 

Co trzeba zrobić, żeby ogłosić upadłość konsumencką?

 

Jeżeli należysz do wskazanych powyżej osób, musisz się dowiedzieć w jaki sposób rozpocząć całą procedurą upadłościową. W pierwszej kolejności musisz się odpowiednio przygotować do całego postępowania. Warto jest zebrać wszystkie dokumenty, spisać sobie listę wierzycieli. Powinniśmy się również dowiedzieć jaki jest aktualny stan naszego zadłużenia. Oprócz kwestii związanych z zadłużeniem przydatne będzie określenie jakim majątkiem dysponujemy. Musimy sobie również przypomnieć, czy w okresie 12 miesięcy nie sprzedawaliśmy jakiejś wartościowej rzeczy, np. samochodu, czy nieruchomości. Do tego etapu należy podejść z odpowiednim zaangażowaniem, gdyż ułatwi nam to sporządzenie samego wniosku.

 

Gdy już uda się nam zebrać wszystkie informacje możemy przystąpić do uzupełnienia wniosku. Obowiązujący formularz znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Oprócz samego wskazania naszych wierzycieli musimy również odpowiednio uzasadnić nasz wniosek.

 

Na tym etapie warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata, który wskaże nam informacje, które warto uzupełnić i przygotuje nas do całego procesu ogłoszenia upadłości.

 

Właściwość sądu w sprawach dotyczących upadłości konsumenckiej

 

Po sporządzeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przyszedł czas na zainicjowanie postępowania przed sądem. Sądem właściwym dla tego postępowania jest zgodnie z art. 19 ust. 1 Prawa upadłościowego sąd głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. W naszym przypadku, co do zasady będzie to miejsce naszego stałego pobytu. Wniosek składa się zawsze do sądu rejonowego do wydziału gospodarczego zajmującego się postępowaniami upadłościowymi i restrukturyzacyjnymi. Wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musimy jeszcze uiścić opłatę. Jest ona niewielka i wynosi 30 zł.

 

Postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości konsumenckiej

 

Jeżeli już udało nam się złożyć wniosek we właściwym sądzie to czas na zapoznanie się z samą procedurą sądową. Na pierwszym etapie zaraz po wpłynięciu naszego wniosku sąd weryfikuje, czy nie zachodzą przesłanki do oddalenia wniosku. Przesłanki takie zajdą między innymi w sytuacji gdy sąd stwierdzi, że jesteśmy przedsiębiorcą lub gdy okaże się, że jesteśmy wypłacalni.

Sąd po rozpoznaniu wniosku wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, którego dokładną treść wskazuje art. 4915 Prawa upadłościowego. Zasadą jest, że postępowania w sprawie upadłości konsumenckiej na pierwszym etapie nie przewidują negatywnego dla nas orzeczenia.

 

Na tym etapie sąd wyznaczany również syndyka, który w dalszej kolejności powiadomi wskazanych przez nas wierzycieli o ogłoszeniu upadłości. Syndyk prowadzi także akta postępowania i kontaktuje się z nami. Ponadto to właśnie syndyk sporządzi projekt planu spłaty lub wskaże, że zachodzą okoliczności do umorzenia postępowania bez ustalania planu spłaty.

 

Na tym etapie weryfikuje się również stopień zawinienia. Bada się czy i w jakim stopniu przyczyniliśmy się do powstania stanu niewypłacalności. O ile na gruncie aktualnych przepisów nie wpływa to na samo postępowanie upadłościowe, o tyle może wpłynąć na okres obowiązującego nas czasu spłaty zobowiązań.

 

Po zatwierdzeniu planu spłaty przez sąd, a następnie wykonaniu go przez nas w całości kończy się całe postępowanie upadłościowe.

 

Upadłość konsumencka 2022 – podsumowanie

 

W aktualnym stanie prawnym procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest stosunkowo prosta. W rzeczywistości wystarczy, że znajdziemy się w stanie niewypłacalności i jesteśmy jednym z podmiotów wskazanych w ustawie, który jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem. Oczywiście czeka nas jeszcze etap ustalania planu spłaty, a następnie jego wykonania. Plan spłaty jest jednak sporządzany z uwzględnieniem naszej indywidualnej sytuacji. Sukces więc całego postępowania jest zależny w głównej mierze od nas. W kolejnym artykule opiszemy skutki ogłoszenia upadłości, gdyż głównie to one właśnie będą istotne przy podejmowaniu przez nas decyzji o skorzystaniu z tej instytucji.

 

Opisana w dzisiejszym artykule procedura wydaje się stosunkowo prosta. Odpowiednie przygotowanie już na etapie składania wniosku jest jednak znaczące dla dalszego postępowania. Warto więc już na tym etapie skorzystać w pomocy doświadczonego adwokata. W tym celu możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie głównej kancelarii lub napisać wiadomość na adres biuro@krausekancelaria.pl.

 

 

 

autor: apl. adw. Natalia Stodolska

Zdjęcie Towfiqu barbhuiya dla Unsplash

 

 

 

Udostępnij