Regulamin serwisu KRAUSE Kancelaria Adwokacka
wersja z 8 stycznia 2021 r.

 • 1 Postanowienia wstępne
 1. Usługodawcą jest KRAUSE Kancelaria Adwokacka, NIP: 6972237193 z siedzibą przy ul. Tęczowej 82c lok. 11, 53-603 Wrocław, zwana dalej: „Usługodawcą”
 2. Strona internetowa www.kancelariakrause.pl (dalej: „Serwis”) wraz ze wszystkimi podstronami w domenie jest prowadzona przez Usługodawcę.
 3. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są usługi przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość – drogą elektroniczną („Usługi”).
 4. Usługi, o których mowa powyżej, obejmują dobrowolne korzystanie przez osoby trzecie (dalej: „Klient”) z funkcjonalności Serwisu, takich jak Formularz Zapytania.
 5. Funkcjonalność Formularz Zapytania umożliwia Klientowi zadanie pytania prawnego drogą elektroniczną.
 6. Usługodawca zabrania kopiowania, wykorzystywania czy rozpowszechniania treści Serwisu bez jego zgody.

 

 • 2 Korzystanie z Serwisu
 1. Z funkcjonalności Serwisu może korzystać każdy bez ograniczeń. Osoba fizyczna, nie posiadająca zdolności do czynności prawnych lub posiadająca ograniczone zdolności do czynności prawnych, z funkcjonalności Serwisu korzysta przez opiekuna prawnego.
 2. Warunkiem korzystania z funkcjonalności Serwisu jest akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności.
 3. Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 5. Regulamin jest bezpłatnie udostępniany do wglądu i zapoznania się przez Klienta bez ograniczeń czasowych.

 

 • 3 Zgoda Marketingowa
 1. Poza akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności, niezbędnych do prawidłowego korzystania z funkcjonalności serwisu, Klient może także dobrowolnie zgodzić się na przesyłanie mu drogą elektroniczną informacji od Usługodawcy związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczonych przez niego usług prawniczych.
 2. Informacje rozsyłane są w formacie HTML lub TXT na podany przez Klienta w formularzu adres poczty elektronicznej, zawierać mogą także pliki graficzne.
 3. Klient ma w każdym momencie możliwość rezygnacji i cofnięcia wyrażonej zgody marketingowej, za pomocą informacji mailowej wysłanej Usługodawcy.

 

 • 4 Wymogi techniczne
 1. Niezbędne warunki techniczne do prawidłowego korzystania z systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługodawca to:
  1. Stały dostęp do Internetu;
  2. przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie
  3. Włączona obsługa Cookie oraz JavaScript;
  4. posiadanie przez Klienta konta poczty elektronicznej ;
  5. oprogramowanie zapewniające możliwość otworzenia, edytowania i wysyłania plików w formatach zgodnych z Microsoft Office oraz Adobe (w szczególności .docx, .xlsx, .pdf.
  6. Pliki załączane przez Klienta za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu mogą być zamieszczane i przechowywane w plikach o następujących formatach: PDF, doc, docx, rtf, jpg, gif, tif, tiff, zip, rar, xls, xlsx. Pliki w innych formatach mogą być nieodczytane przez Serwis.
  7. Maksymalny rozmiar jednego pliku wynosi 1 MB
 • 5 Formularz Zapytania
 1. Klient korzysta z Formularza Zapytania za pomocą wbudowanej w Serwis funkcjonalności, wypełniając odpowiednie pola informacyjne. Polami koniecznymi do wypełnienia, aby skorzystać z funkcjonalności, jest Imię i Nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu celem umożliwienia kontaktu zwrotnego, jak również potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności.
 2. Skorzystanie z Formularza Zapytania jest możliwe wyłącznie w razie akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności. Wyrażenie zgody marketingowej jest fakultatywne.
 3. Klient zobowiązuje się opisać swój problem w sposób kompletny, umożliwiający rzetelną ocenę sytuacji przez Usługodawcę.
 4. Wysłanie zapytania za pośrednictwem Formularza Zapytania skutkuje przekazaniem jego treści Usługodawcy, który zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki udzielić Klientowi odpowiedzi.
 5. Klient oświadcza, że jest mu wiadome, że udzielona odpowiedź na zapytanie stanowić wyłącznie interpretację podanego przez niego stanu faktycznego pod kątem obowiązującego prawa i w żadnym wypadku nie ma charakteru wiążącego. Dotyczy to w szczególności porad z zakresu prawa podatkowego, gdzie Klient ma możliwość wystąpienia do właściwych organów o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ostateczne rezultaty działania Klienta, podjętego w zgodzie z treścią udzielonej porady, w szczególności jeśli odnosi się to do wyroków zapadłych w postępowaniach sądowych czy administracyjnych.
 • 6 Udostępnienie zanonimizowanej treści porady
 1. Klient wyraża zgodę na opublikowanie przez Usługodawcę w Serwisie zarówno treści zadanego pytania jak i udzielonej odpowiedzi, w sposób uniemożliwiający identyfikację Klienta przez osoby trzecie.
 2. Publikacja następuje ze zmianami niezbędnymi do uniemożliwienia identyfikacji Klienta (m.in. zmiana imion, kwot, miejsca, czasu).
 3. Treść opublikowana jest ogólnie dostępna.
 4. Na wyraźne życzenie Klienta udzielona przez niego porada może zostać wyłączona z publikacji.
 • 7 Odpowiedzialność Usługodawcy
 1. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za skutki wynikłe z:
  1. Chwilowej niedostępności Serwisu wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych;
  2. awarii, przyczyn leżących po stronie dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Klienta;
  3. niewłaściwego korzystania z funkcjonalności Serwisu przez Klienta
  4. zastosowania się do ogólnie dostępnych treści zamieszczonych w Serwisie,
  5. krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Domeny w przypadku planowanej, bieżącej obsługi Serwera oraz oprogramowania Serwisu.
  6. Oznaczenia wiadomości od Usługodawcy do Klienta lub od Klienta do Usługodawcy jako Spam.
 2. W razie zmiany jakichkolwiek danych osobowych koniecznych do prawidłowego świadczenia usługi przez Usługodawcę, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia go o tych zmianach. W przeciwnym wypadku ewentualna szkoda z tego wynikła nie obciąża Usługodawcy.
 • 8 Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z funkcjonalności Serwisu oferowanych przez Usługodawcę należy przesyłać na adres KRAUSE Kancelaria Adwokacka, ul. Tęczowa 82c lok. 11, 53-603 Wrocław.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. oznaczenie Klienta składającego reklamację;
  2. wskazanie funkcjonalności, z którą wiąże się reklamacja i dokładnych danych umożliwiających np. identyfikację problemu;
  3. wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji;
  4. wskazanie zakresu żądania Klienta składającego reklamację;
 3. Jeśli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2, Usługodawca, w terminie 5 dni od jej doręczenia, może wezwać Klienta do uzupełnienia danych.
 4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od dnia doręczenia Usługodawcy reklamacji. W razie wezwania do uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia doręczenia reklamacji uzupełnionej.
 • 9 Postanowienia końcowe
 1. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów i innym przepisom powszechnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Treść Regulaminu jest udostępniona w sposób stały i nieodpłatnie na stronie internetowej Serwisu w taki sposób, aby Klient w każdym czasie mógł Regulamin przechowywać i odtwarzać.
 3. Wszelkie spory między Klientem a Usługodawcą rozpoznaje sąd wyłącznie właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 stycznia 2021 r.
 5. Usługodawca może zmienić Regulamin w każdym czasie, bez konieczności informowania Klienta.
Gdzie nas znaleźć