Archiwalny wpis z 11 stycznia 2018 r.

 

Od dłuższego czasu funkcjonuje znowelizowana ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, statuująca w swym art. 19c, że każdy wpis do rejestru przedsiębiorców musi zawierać oświadczeniem, czy wnioskodawca jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

W świetle tego przepisu, cudzoziemcem jest osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, osoba prawna mająca siedzibę za granicą, nieposiadająca osobowości prawnej spółka ww. osób mająca siedzibę za granicą oraz osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mając siedzibę na terenie RP, lecz kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione powyżej.

Zmiana ta jest pozornie bez znaczenia. Dla przedsiębiorców chcących zarejestrować spółkę w sposób tradycyjny, jest to po prostu dodatkowy dokument, który należy złożyć do sądu wraz z formularzami. Problem powstał jednak w przypadku rejestracji spółek za pomocą portalu s-24, mającym w zamierzeniu umożliwić rejestrację spółki z o. o., jawnej i komandytowej przy wykorzystaniu wzorców umów, z pewnymi możliwościami modyfikacji w obrębie tych wzorców. System ten, obsługiwany przez Ministerstwo Sprawiedliwości od ponad roku bowiem nie zaimplementował funkcjonalności umożliwiającej złożenie takiego oświadczenia drogą elektroniczną.

Na stronie samego portalu zawarta jest informacja na temat oświadczenia o byciu cudzoziemcem, gdzie podaje się: „System s24 nie posiada wzorca takiego oświadczenia w związku z tym można je dołączyć, jako dokument zewnętrzny, który należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem i załączyć do wniosku”.

Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że nie każdy taki podpis elektroniczny posiada, a system odrzuca możliwość poświadczenia takiego dokumentu profilem ePUAP. Można zaryzykować nawet stwierdzenie, że z powodu coraz to szerszego zastosowania platformy ePUAP, zdecydowana większość przedsiębiorców nie rozważała nawet potrzeby wyrobienia sobie osobnego, bezpiecznego podpisu elektronicznego. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na to jest koszt takiej usługi, który wynosi co najmniej 300 złotych i okresowo należy go odnawiać.

Czy zatem ustawodawca niechcący wylał dziecko razem z kąpielą i doprowadził do paraliżu systemu s24 (pomijając oczywiste uwagi i wątpliwości, dlaczego pomimo ponad roku obowiązywania znowelizowanej ustawy nie zaktualizowano systemu s24)? Okazuje się, że niekoniecznie. Praktyka poszczególnych sądów rejestrowych pozwala w pewien sposób łagodzić błędy ustawodawcy. Niestety na pewno stało się niemożliwe całkowite założenie spółki za pośrednictwem internetu. Sądy rejestrowe w wykonaniu nałożonych na nie ustawą o KRS obowiązków wzywają podmioty chcące zarejestrować się drogą s24 o uzupełnienie braków formalnych, czyli przedłożenia wspomnianego oświadczenia w terminie tygodniowym od daty jego otrzymania. Najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy w chwili obecnej wydaje się być złożenie na biurze podawczym właściwego sądu rejestrowego, jeszcze tego samego dnia co wysłanie wniosku przez system s24, osobnego oświadczenia w przedmiocie bycia cudzoziemcem. Osobno można załączyć do wniosku drogą s24 kopię tego oświadczenia z naniesioną adnotacją o złożeniu na biuro podawcze właściwego sądu lub osobiście poinformować właściwy sąd rejestrowy o tym fakcie. Niestety praktyka pokazuje, że nawet te czynności często nie wystarczą aby udało się zarejestrować spółkę w ciągu magicznych 24 godzin od momentu złożenia wniosku.

Jeżeli planujesz założyć spółkę i zastanawiasz się nad wyborem jej formy organizacyjno-prawnej czy formalności, które trzeba dopełnić przy jej zakładaniu, skorzystaj z formularza kontaktowego na stronie głównej kancelarii lub napisz na biuro@krausekancelaria.pl

Udostępnij