Jak uzasadnić pozew o alimenty?

Alimenty przysługują dziecku od obojga rodziców. Jednak, gdy jeden z nich odmawia dokładania się do kosztów utrzymania swojego dziecka, konieczna może okazać się interwencja w sądzie. Trzeba zaznaczyć, że pozew o alimenty można złożyć nawet przeciwko obecnemu małżonkowi, nie jest wymagane orzeczenie rozwodu. Pozew o alimenty musi odpowiadać wszystkim wymogom formalnym przewidzianym dla pisma procesowego oraz dla samego pozwu. O ile jednak w przypadku błędów formalnych sąd może wezwać nas do ich uzupełnienia, o tyle nieodpowiednio przygotowane uzasadnienie naszego roszczenia, może skutkować uzyskaniem alimentów daleko niższych, niż należne.

Na co zwraca uwagę sąd?

Jako, że kodeks rodzinny przewiduje, że wysokość alimentów uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz zarobkowych możliwości zobowiązanego, w tych granicach pozew o alimenty powinien być szczególnie rozwinięty. Przyjmuje się przy tym, że dobrze uzasadniony pozew poruszy także kwestie możliwości zarobkowych drugiego z rodziców, tj. tego, który występuje z pozwem w imieniu dziecka. Oczywiście poza uzasadnieniem, należy powołać dowody na potwierdzenie stawianych argumentów.

Można zatem przyjąć, że istnieje w miarę klasyczna konstrukcja uzasadnienia pozwu o alimenty:

  1. opisanie stanu faktycznego, dotychczasowych relacji
  2. przywołanie kosztów utrzymania dziecka
  3. opis możliwości zarobkowych rodzica, który ma płacić alimenty
  4. opis możliwości zarobkowych rodzica, który występuje z pozwem

Pozew o alimenty i powołanie stanu faktycznego

Na wstępie należy poinformować sąd, jak wygląda relacja między rodzicami oraz dzieckiem. Wskazać należy, czy drugi z rodziców dobrowolnie uiszczał do tej pory jakiekolwiek alimenty. Jeśli tak, to czy ta kwota jest wystarczająca? Czy występowały problemy z terminami płatności? Czy dziecko obecnie posiada zapewnione właściwe warunki wychowawcze oraz czy brak alimentacji ze strony drugiego rodzica utrudnia ich uzyskanie? Pozwoli to przedstawić sądowi moment początkowy, w którym dziecko znajduje się w momencie wszczęcia sprawy. Udany pozew o alimenty powinien już na wstępie dowieść konieczności interwencji sądu rodzinnego w zabezpieczeniu alimentów dla dziecka.

Przywołanie kosztów utrzymania dziecka

Pozew o alimenty przede wszystkim musi kompleksowo opisać składowe kosztów utrzymania dziecka. Do kosztów tych zalicza się takie podstawowe wydatki jak: wyżywienie, koszty mieszkaniowe, opłaty szkolne (w tym podręczniki, składki, obiady czy książki, ale także zajęć dodatkowych, jeśli dziecko na nie uczęszcza), kieszonkowe (zależnie od wieku dziecka), wydatki na odzież, obuwie, środki czystości czy kosmetyki. Do tego dodać można koszty zapewnienia dziecku atrakcji w wakacje czy ferie zimowe. Jeśli dziecko do szkoły dojeżdża, wlicza się koszty paliwa lub biletu okresowego. Dzieci z problemami zdrowotnymi dodatkowo wymagają kosztów związanych z wizytami lekarskimi i lekami, suplementami. Oczywiście każdy przypadek należy traktować indywidualnie i podane powyżej wydatki mogą być znacznie szersze w konkretnych okolicznościach.

Wartość kosztów należy podać w wysokości miesięcznej. Jeśli wydatki mają charakter okresowy, np. raz do roku jak koszt wakacji, dzielimy tę kwotę na dwanaście i podajemy ją jako miesięczną wartość tego wydatku.

Opis możliwości zarobkowych rodziców

Pozew o alimenty skupić winien się przede wszystkim na powołaniu możliwości zarobkowych rodzica, który ma alimenty płacić. Jednakże praktycznie nie ma możliwości, by sąd sam z urzędu nie zainteresował się sytuacją materialną rodzica wnoszącego o alimenty. Z tego powodu warto pozew o alimenty uzupełnić także o te informacje. Oczywiście, rodzic wnoszący pozew o alimenty nie musi i nie powinien wręcz na wstępie sprawy dokonywać praktycznie spisu swojego majątku. Te informacje mają charakter uzupełniający, albowiem sądu będzie interesować relacja wysokości możliwości zarobkowych rodziców względem siebie.

Możliwości zarobkowe i majątkowe określane są przede wszystkim przez wysokość miesięcznych zarobków rodzica. Wpływ na to ma przede wszystkim dochód z pracy lub prowadzonej działalności. Istotne jest także, czy rodzic posiada wartościowe przedmioty, oszczędności, a zwłaszcza nieruchomości. Warto wnieść o zobowiązanie przez sąd drugiej strony o przedstawienie swoich dokumentów rozliczeniowych, jak PIT czy rejestr VAT. Jest tak zwłaszcza jeśli nie posiadamy rozległej wiedzy o życiu drugiego rodzica, lub dokumentów na potwierdzenie swoich twierdzeń. Oczywiście w każdym przypadku te możliwości zarobkowe wyznaczane są przez szereg czynników. Dlatego trudno o podanie złotej recepty na określenie możliwości zarobkowych strony.

Pozew o alimenty – podsumowanie

Każda sprawa alimentacyjna jest odrębnym postępowaniem. O ile zatem istnieje dość szeroko przyjęty przez prawników schemat konstrukcji pozwu, to indywidualne okoliczności sprawy każdorazowo wymagają głębokiego zastanowienia się i rzetelnego przygotowania do podjęcia postępowania. Jak wskazano na wstępie, jeśli przygotujemy uzasadnienie niewłaściwie, stanowić będzie to istotną przeszkodę w uzyskaniu alimentów w należnej dziecku wysokości. Ryzyko to będzie większe, jeśli druga strona zdecyduje się przystąpić do sprawy z adwokatem, który szybko i celnie wypunktuje wady takiego uzasadnienia. Z tego powodu zachęcamy do kontaktu z Kancelarią, która z powodzeniem od lat prowadzi sprawy alimentacyjne dla naszych klientów.

 

 

 

Zdjęcie autorstwa Annie SprattUnsplash

Udostępnij